• Genetik Anomalisi Olmayan Oligodonti ve Mikrodonti Olgusuna Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu

  Oligodonti, 3. büyük azı dişleri hariç, 6 veya daha fazla sayıda sürek- li dişin germ eksikliği olarak tanımlanan anomalidir. Oligodonti bir sendroma veya ciddi sistemik bozukluğa bağlı ortaya çıkabileceği gibi, etiyolojik olarak herhangi bir klinik tabloya eşlik etmeden izole olarak da görülebilir.

  , 27 Kas 2020 in 5.SAYI
 • Parmak İzlerinden Elde Edilen DNA nın Mini STR Tekniği ile İncelenmesi

  AMAÇ ve GENEL BİLGİLER: Mağdur ya da failin kimliğini belirlemede parmak izlerinin önemi büyüktür. İki parmak izi- nin birbirinin eşi olduğuna karar vermek için uluslararası mes- lek örgütleri ya da Interpol ve Europol benzeri kuruluşlar, belirli sayıdan az olmamak kaydıyla, benzerliklerin bulunmasını şart koşarlar.

  , 27 Kas 2020 in 5.SAYI
 • Özel Gereksinimli Çalışanların Çalışma Duruşlarının REBA ve RULA Yöntemleri ile İncelenmesi

  Amaç: Bu çalışmanın amacı; özel gereksinimli çalışanların çalışma orta- mında karşılaşabileceği ergonomik riskleri belirleyerek, risklerin kabul edilebilir risk seviyesine indirgenmesi ile işin insana, insanın işe uyumunu sağlamaktır. İnsanların, yaşam kalitesini arttırmak ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çalışma hayatında aktif olarak rol alması gerekmek- tedir.

  , 27 Kas 2020 in 5.SAYI
 • Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Uygulama Alanlarında Hasta Güvenliği İçin Gerekli Kimlik Doğrulama Tutumlarının ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

  Amaç: Bu araştırma, Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin uygu- lama alanlarında hasta güvenliği için gerekli kimlik doğrulama tutumlarının ve bilgi düzeylerinin belirlemesi amacıyla tanım- layıcı olarak yapıldı.

  , 27 Kas 2020 in 5.SAYI
 • Gücün Kötüye Kullanımı Bağlamında Cinsel İstismara Genel Bir Bakış

  Cinsel istismar, Dünya’nın her yerinde mekân, mağdurun ve saldırganın mesleği, sosyo-ekonomik ve eğitim durumu, dili, dini, ırkı, ve toplumdaki konumu gibi birçok faktörden bağım- sız olarak meydana gelmektedir. Birçok literatür çalışması cinsel istismarın cinsellikle değil güç ve hiyerarşi ile ilişkili olduğunu vurgulamaktadır.

  , 27 Kas 2020 in 5.SAYI
 • Kronik Travmatik Ensefalopati

  Kronik travmatik ensefalopati (KTE), birden fazla kafa travması geçirmiş insanlarda görülen nörodejeneratif bir hastalıktır. Kafaya alınan tek bir travmadan ziyade, tekrar eden son derece kuvvetli darbeler sonucu oluşur. Bu birikimler travmadan çok kısa süre sonra oluşmaya başlasa da hafıza kaybı, demans, konfüzyon, depresyon, davranış problemleri gibi semptomlar ancak birkaç yıl içinde ortaya çıkmaktadır.

  , 27 Kas 2020 in 5.SAYI
 • Hasta Haklarının İhlalinde Sağlık Çalışanları Arasında Eşitsizlik

  Sağlık çalışanları, bağımsız olarak veya kamu ya da özel kesim sağlık kuruluşlarında bağımlı olarak çalışmaktadır.
  Özel kesimde çalışanlar hasta haklarının ihlali halinde, vekâlet veya eser sözleşmesi, vekâletsiz işgörme veya haksız fiil hükümleri çerçevesinde tazminat ödemekle yükümlü olmakta ve ceza sorumluluğu yönünden genel hükümlere tabi bulunmaktadırlar.

  , 27 Kas 2020 in 5.SAYI
 • Dergimizin Ekim ayı sayısı yayında , 02 Kas 2020 in Alt Duyuru
 • Dergimizin Temmuz ayı sayısı yayında , 30 Tem 2020 in Alt Duyuru
 • Spinal Anestezi ile Sezaryen Doğumda İzobarik Bupivakain ile Hiperbarik Bupivakain Kullanımının Değerlendirilmesi

  Spinal anestezi (SA) sezaryen doğum (SD) hastalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. SA uygulamasının birçok avantajının yanında deza- vantajları da vardır. Olası komplikasyonları en aza indirmek için farklı SA prosedürleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada SA ile SD uygulanan ge- belerde, bupivakainin farklı barisite çeşitlerinin olası komplikasyonlar ve blok seviyesi üzerine etkileri karşılaştırıldı.

  , 30 Tem 2020 in 4.SAYI