Yeni Yüzyıl
Journal of Medical Sciences

ISSUE 4

JULY 2020

Değerli meslektaşlarımız, Journal of Medical Sciences adını verdiğimiz dergimiz ilk yayın yılını tamamladı. Değerli çalışmaları ile katkıda bulunan tüm araştırmacılara teşekkür ederiz.

ARTICLES

Biodegradable Ring as an Evolving Annuloplasty Technology for Valve Repair

Covid-19 Disease and Physical Inactivation

The “Flight of the Bat” and the Covid-19 Pandemic: Reflections on the Greek Experience

A Nonopioid Approach to Conscious Sedation and Analgesia in Colonoscopy Patients; Propofol – Ketamine (Ketofol)*

Long-Term Results of Coronary Endarterectomy in Off-Pump Coronary Artery Bypass Surgery

Evaluation of Daily Life Activities and Life Qualities of Ventricular Assist Device Installed Patients

Evaluation of the Use of Isobaric Bupivacaine and Hyperbaric Bupivacaine in Cesarean Section With Spinal Anesthesia

Cancer Science in Turkey Between 1922-1980

Anadolu’da Kadim Tıptan Bugüne Diş Hekimliği İlaçları

Dünden Bugüne Psikiyatri Hemşireliği ve Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Sunumunda Yaşanan Etik Sorunlar

COVİD-19 Hastalığı ve Ev Egzersizlerinin Önemi

Aile İçi ve Aile Dışı Cinayet İşlemiş Faillerin Kişilik Yapılarının Karşılaştırılması

Damar İçi Madde Bağımlısı Hastalarda Akla Gelmesi Gereken Bir Olasılık; İnfektif Endokardit

Comparison of The Outcome of IVF Cycles Between Poor Ovarian Responders and Unexplained Infetility Patiens

Sağlığın Bir İnsan Hakkı Olarak Benimsenmesinin Koşulları

Bitkisel Kaynaklı Besin Destek Ürünleri ve İlaçlarla Etkileşimleri

Ejekülat, m-TESE ve Konvansiyonel TESE Spermi Kullanılarak Yapılan ICSI Uygulamalarının Sonuçlarının Karşılaştırılması

Cancer Attributable to Occupational Exposures in Textile Industry

Magnesium Deficiency Can Be a Sign for Predisposition to Diabetes

Hematoloji Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin İletişim ve Empati Becerilerinin Değerlendirilmesi

High Grade Vulvar Intraepithelial Neoplasia in women under 30-year old: Report of Two Cases

Avülse Daimi Santral Dişin Replantasyonu: Olgu Sunumu

Bir “ Beyaz Önlük Giyme Töreni “ Nedeniyle…

Besin Destek Ürünleri ve İlaçlarla Etkileşimleri: Vitamin ve Mineraller

Efüzyonlu Otitis Media: Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Hematoloji Hastalarının Depresyon, Umutsuzluk ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi

Acinetobacter baumannii ‘nin Etken Olduğu Bakteriyemiler İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

İnfertilite ve Tedavi Süresinin Kadınlar Üzerinde Psikiyatrik Etkileri

The Role of Combination of Three- Phase Bone, Labeled Leukocyte and Bone Marrow Scintigraphy in the Diagnosis of Periprosthetic Infections

Kriyoprezerve Blastokist Transferi Sonrasında Rüptüre Olmamış Bilateral Ektopik Gebelik – Olgu Sunumu

Sringomyelinin eşlik ettiği Akut Transverse Myelit ve Lumbar Ponksiyon

01 JULY 2020

The July issue of our magazine is published