ISSN: 2687-5349 / E-ISSN: 2687-5411 / YAYIN ARALIĞI: Yılda 4 Sayı / BAŞLANGIÇ: 2019 / YAYINCI: Ersi Abacı Kalfoğlu / http://jms.yeniyuzyil.edu.tr/

Yeni Yüzyıl
Journal of Medical Sciences

Toplam Görüntüleme 28

Değerli meslektaşlarımız, Bu sayımızda derlemeyi kaleme alması için, uzmanlık alanı Spor Fizyolojisi olan Prof. Dr. Mehmet ÜNAL hocamızı davet ettik. Kendisi bu tür yaralanmaları iş kazası veya meslek hastalığı kapsamında değerlendiriyor. Devamında bir psikoloji bir de biyomedikal Mühendisliğinden gelen ve “Yaratıcı Kişilerde İntihar Davranışının Kuramsal Gözden Geçirilmesi”, “Kanser Kaynaklı Eksozom Tespitinde Biyosensör Platformlar” başlıklarını taşıyan iki derlememiz var. Bu kez dergimiz farklı alanlardan gelen beş makale ile çıkıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği, Kulak-Burun-Boğaz, Anestejyoloji ve Reanimasyon ve Adli Bilişim alanlarından çok ilginç verilerini bizlerle paylaşan meslektaşlarımıza içten teşekkür ederiz. Son olarak çok yakında Otoloji-Odyoloji özel sayımızın yayına hazırlandığı haberini vermek isteriz. Bilime katkısı olması dileği ile...

MAKALELER

Discord Mesajlaşma Uygulamasının Mobil Cihazlarda Adli Bilişim Yönünden İncelenmesi

Amaç: Anlık mesajlaşma uygulamaları günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu uygulamaları kullanan kişiler suça ma- ruz kalabileceği gibi kullanıcılar bu uygulamalarla suçta işleyebilmektedirler. Yaygın olarak mobil cihazlarda kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından delil elde etmek için adli bilişim yazılımlarından faydalanılmaktadır.

Yazarlar:

İsmail BARBAROS, Emel Hülya YÜKSELOĞLU

Sayfa No:

67-77

Anestezi Türünün Ameliyat Öncesi Anksiyete Düzeyine Etkisinin Belirlenmesi

Amaç: Araştırma, elektif cerrahi hastalarına uygulanacak olan anestezi türünün, hastaların ameliyat öncesi anksiyete düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla planlandı. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı türdeki araştırma, 20 Ağustos–20 Ekim 2020 tarihleri arasında İstanbul’da XXXX Hastanesi’nin cerrahi servislerinde ameliyat geçiren 68 hastanın gönüllü katılımıyla gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında yüz yüze görüşme yöntemi kullanıldı. Demografik ve tıbbi veriler, veri kayıt formu ile anksiyete düzeyi STAI (State Trait Anxiety Inventory) I ve II ölçeği ile toplandı.

Yazarlar:

Nurgül ARPAG, Seher Deniz ÖZTEKİN, Nurten DAYIOĞLU, Hamdiye Banu KATRAN, Sevgi GÜR

Sayfa No:

58-66

Comparison of Autologous Malleus Head and Hydroxyapatite Partial Replacement Prosthesis in Ossicular Chain Reconstruction

Amaç: Ossiküloplastide parsiyel kemikçik replasman protezi olarak çok çeşitli materyaller kullanılmaktadır. Literatürde parsiyel kemikçik rekonstrüksiyonu için malleus başının kullanımına ilişkin veriler oldukça sınırlıdır. Bu çalışmanın temel amacı, Austin-Kartush tip A kemikçik zincir defektinde otogreft malleus başı ile hidroksiapatit parsiyel kemikçik replasman protezinin (HA-PORP) fonksiyonel ve anatomik sonuçlarını karşılaştırmaktır.

Yazarlar:

Filiz GÜLÜSTAN, Mehmet Akif ABAKAY, Emine DEMİR

Sayfa No:

42-49

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Risk Değerlendirme Çalışması

Amaç: Bu araştırmada, merkezi sterilizasyon ünitelerinde meydana gelen riskleri iş sağlığı ve güvenliği açısından belirleyerek Fine-Kinney ve 5x5 L tipi matris risk analizi metotları ile karşılaştırmalı olarak inceleyip, değerlendirmeler sonucunda hangi yöntemin ünite için kullanılabilir olduğunun tespiti amaçlanmıştır.

Yazarlar:

Can KARABULUT, Beyrul CANBAZ, Gönül KANDEMİR

Sayfa No:

32-41

Biosensor Platforms for Cancer Derived Exosomes Detection

Erken teşhis kansere karşı mücadeledeki en büyük zorluklardan biridir. Geleneksel kanser tanı yöntemlerinin uzmanlık gerektirmesi, invaziv işlem içermesi, radyasyon maruziyeti, yüksek maliyet ve zaman kaybına neden olması gibi birtakım dezavantajlara sahiptir. Bu nedenle mevcut araştırmalar daha hızlı, güvenilir ve uygun maliyetli tanı yöntemlerinin geliştirilmesine odaklanmıştır. Vücut sıvılarında var olan biyobelirteçlerin kullanımı bu anlamda umut verici olmuştur.

Yazarlar:

Kübra KELLECİ, Sevil ÖZER

Sayfa No:

22-31

Yaratıcı Kişilerde İntihar Davranışının Kuramsal Gözden Geçirilmesi

Bu çalışmada, yaratıcı kişilerde intihar davranışının kısa kuramsal gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır. İntihar sıklıkla, kişinin istemli bir biçimde kendi hayatına son verme davranışı olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, kişinin kendine yönelen saldırganlığıdır. Kişinin hayatını alt üst eden çaresizlik hissinin sonucunda ortaya çıkan intihar eyleminde birey, ölmek niyetinde olabileceği gibi, bu davranışı ile acısını ve kaybolan umudunu dile getirmek amacı da gütmüş olabilir.

Yazarlar:

Ravana BAYOVA, Gül ÇÖRÜŞ

Sayfa No:

12-21

Spor Yaralanmaları; İş Kazası? Meslek Hastalığı?

Meslek hastalıkları, işyeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıkların ortak adıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi uluslararası kaynaklarda meslek hastalıkları; ortamda bulunan bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında, çalışılan işe özgü bir neden-sonuç, etki-tepki ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu olarak tanımlanmaktadır.

Yazarlar:

Mehmet ÜNAL

Sayfa No:

6-11
16 TEMMUZ 2021

Dergimizin 8. sayısı yayında