ISSN: 2687-5349 / E-ISSN: 2687-5411 / YAYIN ARALIĞI: Yılda 4 Sayı / BAŞLANGIÇ: 2019 / YAYINCI: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi / http://jms.yeniyuzyil.edu.tr/

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

  • Yeni Yüzyıl journal of Medical Sciences yayın etik kurallarını uygulamayı taahhüt etmekte ve herhangi bir yayın suistimalini engellemek için mümkün olan bütün tedbirleri almaktadır.
  • İçerisinde ‘İnsan’ ögesi geçen klinik ve/veya deneysel çalışmalar, vaka sunumları ve ilaç araştırmalarını da kapsayan tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygunluk esas alınmaktadır. Bu tip çalışmaların varlığında World Medical Association Declaration of Helsinki “Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects” (https://www.wma.net ) prensiplerine uygun olarak hazırlanmış bir Etik Komisyon Raporu gerekmektedir. Bununla birlikte ‘insan’ materyali kullanılarak yapılan çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda çalışmaya katılan kişilere çalışma kapsamında uygulanan prosedürlerin tümünün açıklanmasının ardından onaylarının alındığını bildiren bir ‘Bilgilendirilmiş Olur/ Aydınlatılmış Onam’ yazısının da belirtilmesi zorunludur. Hasta onamları ve Etik Kurul raporuna dair bilgiler (Etik kurul raporunun onay numarası ve tarihi) ana metin dosyasında yer alan ‘Yöntemler’ başlığı altında verilmelidir. Derlemelerden etik kurul onay belgesi istenmez.
  • İçerisinde ‘Hayvan’ ögesi kullanılmış olan tüm çalışmalarda ise “Guide for the Care and Use of Laboratory Animals” (https://www.nap.edu/catalog/5140/guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruyarak ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için yapılanlar ve ilgili kurumdan alınan Etik Onay makalenin Gereç ve Yöntemler bölümünde açık olarak belirtilmelidir. Yazar(lar), makale yazımı sırasında kullandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda atıf yapmalıdır. Makalenin bir başka çalışma ile referans verilmeksizin benzerlik göstermesi durumu intihal olarak kabul edilir. Dergiye gönderilen makaleler, değerlendirme süreci boyunca herhangi bir aşamada benzerlik tespit yazılımı (Turnitin, iThenticate) kullanılarak taranmaktadır. İntihal belirlenmesi durumunda kasti olup olmadığına bakılmaksızın ciddi bir ihlal olarak kabul edilmektedir. Yapılan çalışmanın sonuçlarının ifadesi tümüyle yazarın sorumluluğunda olup tartışma için kullanılan farklı çalışmalara ait verilerin doğru bir şekilde alıntılanması önem taşımaktadır.
  • Gönderilen çalışmada intihal belirlenmesi veya şüphesi durumunda Dergi Yayın Kurulu COPE (https://publicationethics.org/) kurallarına uygun olarak hareket edecektir.
  • Makalelere yalnızca katkısı olan yazarların ismi yazılmalıdır (çalışmanın tasarımı, yürütülmesi, uygulanması, veri toplanması veya analizi/yorumlanmasına önemli katkılarda bulunmuş kişiler; çalışmanın hipotezi, ve taslağına katkı sağlamış ve entelektüel içerik için eleştirel olarak revizyon gerçekleştirmiş kişiler; makalenin son halini görmüş, onaylamış ve yayına sunulmasını kabul etmiş kişiler).
  • Yeni Yüzyıl Journal of Medical Sciences, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde yayımlanan hakemli bir dergidir. Yılda 4 sayı (Ocak – Nisan – Temmuz – Ekim) olarak yayımlanmaktadır.
  • Yeni Yüzyıl Journal of Medical Sciences dergisi ücretsiz açık erişimli bir dergidir. Dergiye gönderilen makaleler için yazarlardan gönderim ücreti veya makale ücreti alınmaz.
  • Yazar(lar)’ ın, Yeni Yüzyıl journal of Medical Sciences’ta yayımlanmak üzere gönderdikleri makalelerinin başka bir dergide yayımlanmamış ya da aynı anda başka bir dergiye yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Dergiye gönderilen makalelerin şekil ve içerik yönünden dergi tarafından ön incelemesi yapıldıktan sonra “Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci” başlatılarak, makaleler en az iki hakeme gönderilmektedir. Şekil şartlarına veya dergi konusuna uymayan yazılar ön inceleme sonrasında hakemlere gönderilmeden yazarlara iade edilir.
26 EKİM 2021

Dergimizin 9.sayısı yayında