ISSN: 2687-5349 / E-ISSN: 2687-5411 / YAYIN ARALIĞI: Yılda 4 Sayı / BAŞLANGIÇ: 2019 / YAYINCI: Ersi Abacı Kalfoğlu / http://jms.yeniyuzyil.edu.tr/

Yeni Yüzyıl
Journal of Medical Sciences

Toplam Görüntüleme 228

Değerli meslektaşlarımız, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde yayın hayatını sürdürecek olan “Yeni Yüzyıl Journal of Medical Sciences” ‘ın ilk sayısını siz değerli okuyuculara paylaşmaktan kıvanç duyuyoruz.

MAKALELER

Bir “ Beyaz Önlük Giyme Töreni “ Nedeniyle…

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından yayımlanacak olan “Yeni Yüzyıl Journal of Medical Sciences” Dergisinin ilk sayılarından birinde yer almak üzere bir makale hazırlamam istendiğinde, bunu memnuniyetle kabul etmiş, onur duyacağımı belirtmiştim.

Yazarlar:

Prof. Dr. Özdem ANĞ

Sayfa No:

6-8

Besin Destek Ürünleri ve İlaçlarla Etkileşimleri: Vitamin ve Mineraller

Besin destekleri; vitaminler, mineraller, karbonhidratlar, ami- no asitler, lif, esansiyel yağ asitleri, çeşitli bitkiler, besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitkisel ve hayvansal kaynaklı mad- deler, biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin ekstreleri gibi konsantre besin kaynaklarıdır. Kapsül, tablet, pastil, toz ya da sıvı vb. farmasötik dozaj formlarında pazarlanmaktadır.

Yazarlar:

Tuba KARAARSLAN - Elif ÖZDEMİR - Sıdıka SUNGUR

Sayfa No:

9-19

Efüzyonlu Otitis Media: Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Efüzyonlu otitis media (EOM) akut enflamasyon veya enfeksiyon olmaksızın orta kulaktaki seröz sıvının varlığı ile karakterize edilir. EOM en yaygın en yaygın çocukluk çağı bozukluklarında birisidir. EOM ile ilişkili semptomlar genellikle hafif olmakla birlikte ana şikayet işitme kaybıdır. Okul öncesi yıllarda açık ve etkileyici bir dil bozukluğu ortaya çıkabilir.

Yazarlar:

Ahmet Hamdi KEPEKÇİ

Sayfa No:

20-24

Hematoloji Hastalarının Depresyon, Umutsuzluk ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi

Amaç; Bu araştırma tanımlayıcı tipte bir araştırma olup, hematoloji hastalarının depresyon, umutsuzluk ve yaşam kalitelerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem; Araştırma Ankara ilinde bulunan Atatürk Eğitim ve Araştırma, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nin hematoloji kliniklerinde tedavi görmekte olan 109 hasta ile Aralık 2014-Haziran 2015 tarihleri arasında yapılmıştır.

Yazarlar:

Behice Belkıs ÇALIŞKAN

Sayfa No:

25-40

Acinetobacter baumannii ‘nin Etken Olduğu Bakteriyemiler İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Amaç:Acinetobacter baumannii hastanede yatan hastalarda başta bakteriyemi olmak üzere çeşitli çoğul dirençli infeksiyonlara neden olan önemli nozokomiyal bir patojendir. Son yıllarda bu infeksiyonların sıklığında artışlar bildirilmektedir. Enfeksiyon kontrol önlemlerinin belirlenmesi, ve uygulanması bu enfeksiyonlarını ve artan direnci de önleyebilir.

Yazarlar:

Derya Bayırlı TURAN

Sayfa No:

41-47

İnfertilite ve Tedavi Süresinin Kadınlar Üzerinde Psikiyatrik Etkileri

Giriş: Birçok çalışmada, infertilitenin kadınlar için erkeklere göre daha stres verici olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada infertilite tanısı alan ve tedavi sürecinde olan kadınlarda, infertilitenin psikolojik etkileri, evlilik ilişkisi ve cinsel ilişki üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yazarlar:

Oya BOZKURT - Mine ÖZKAN

Sayfa No:

48-55

The Role of Combination of Three- Phase Bone, Labeled Leukocyte and Bone Marrow Scintigraphy in the Diagnosis of Periprosthetic Infections

Aim: Many methods are available in the differential diagnosis of infection and relaxation in hip and knee prosthesis. Moreover, many radiopharmaceuticals have been examined in nuclear medicine. The present study investigated the efficacy of the combi- nation of three-phase bone, labeled leukocyte and bone marrow scintigraphy for detecting infections in hip and knee prostheses.

Yazarlar:

Selda YILMAZ

Sayfa No:

56-63

Kriyoprezerve Blastokist Transferi Sonrasında Rüptüre Olmamış Bilateral Ektopik Gebelik – Olgu Sunumu

Vitrifikasyon yöntemiyle kriyoprezerve edilmiş ve ardından çözülerek transfer edilmiş blastokistlerle oluşan ve rüptüre ol- madan teşhis edilmiş bilateral ektopik gebelik olgusu sunumu yapılmıştır. Oligospermiye bağlı infertilite nedeniyle in vitro fertilizasyonembriyo transferi programına alınmış 36 yaşında hastada ilk siklusda taze embriyolar transfer edilmiş ve gebelik elde edilememiştir.

Yazarlar:

Ziya ÇEBİ - Akın USTA - Erkan ERDEM - Murat ULUG - Meriç KARACAN

Sayfa No:

64-67

Sringomyelinin eşlik ettiği Akut Transverse Myelit ve Lumbar Ponksiyon

Giriş: Akut transvers miyelit (ATM) spinal kordda fokal inflamasyon sonucu meydana gelen demiyelinizasyon ve nöronal hasara bağlı olarak gelişen motor, duyusal ve otonomik disfonksiyon ile karakterize bir durumdur. Sringomyelinin eşlik ettiği akut transverse myelit olgusunu, nadir görülmesi ve gelişen komplikasyonlara dikkat çekmek için, tanı ve tedaviye yaklaşım açısından sunmak istedik.

Yazarlar:

Ali Bestemi KEPEKÇİ

Sayfa No:

68-71
16 TEMMUZ 2021

Dergimizin 8. sayısı yayında