ISSN: 2687-5349 / E-ISSN: 2687-5411 / YAYIN ARALIĞI: Yılda 4 Sayı / BAŞLANGIÇ: 2019 / YAYINCI: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi / http://jms.yeniyuzyil.edu.tr/

Yazarlara Bilgiler

Genel Bilgi

Yeni Yüzyıl Journal of Medical Sciences, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin yayın organı olup; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri disiplinleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Psikoloji alanında özgün araştırma, davetli derleme, olgu sunumları (sınırlı sayıda) ve editöre mektup yayımlayan hakemli bir dergidir. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

Dergi; Ocak – Nisan – Temmuz – Ekim olmak üzere, yılda 4 sayı olarak çıkar. Editörlerin teklifi ve danışma kurulunun onayıyla belli bir konuya odaklanmış görevlendirilmiş geçici bir editörün sorumluluğunda ek özel sayılar da düzenlenebilir.

Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe yayınlarda İngilizce özet bulunması gerekmektedir. İngilizce yayınlara,yazarlar -ya da bu mümkün olamıyorsa- yayın kurulunca Türkçe özet eklenir.


Genel Yayım İlkeleri

Yayımlanması istenen metnin dayandığı çalışma, daha önce bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere teslim veya kabul edilmiş olmamalıdır. Özet biçiminde yayımlanmış bir ön bildirinin bitmiş biçimine yayında bilgi verilmek koşuluyla yer verilebilir.

Dergiye gönderilen yazılar, ilk olarak sekreterya tarafından dergi standartları açısından incelenir. Derginin istediği formata uymayan yazılar, daha ileri bir incelemeye gerek görülmeksizin yazarlarına iade edilir. Bu aşamayı geçip dergi kurallarına uygunluğuna karar verilen yazılar, kapsam açısından yayın kurulunca değerlendirilir. Derginin kapsamına uygun olan yazılar iki hakeme gönderilir ve hakemlerden yayına uygun olup olmadığı konusunda görüşleri alınır. Düzeltme isteniyorsa tekrar yazara gönderilir. Bu incelemeden geçen yazılar, Yayın Kurulu tarafından tekrar değerlendirilerek basılır.

Danışma ve Yayın Kurulu, değişiklik isteme hakkına sahiptir ve istenilen değişiklik yapılana kadar yayım bekletilir. Teslim edilmiş bir metnin tümünün veya bir bölümünün bir başka yerde yayımlanması söz konusu olursa editörlere bilgi verilmesi zorunludur.

Başvuru

Sadece on-line tanımlanan başvurular kabul edilir.

Başvurularda, tüm yazarların adları ve adreslerinin açık olarak yazıldığı bir kapak ve yazar bilgi formu bulunmalıdır. (Kapak ve Yazar Bilgi formu için tıklayınız).  Ayrıca; yazının tüm yazarlar tarafından onaylandığını, daha önce hiçbir yerde yayımlanmadığını, teklif hakkının dergiye bırakılacağını belirten  kısımların başvuru sırasında doldurulması zorunludur.

Yayın Türleri ve Kurallar


Metin Çeşitleri
Metin çeşitlerinde on-line olarak yönlendirme bulunmaktadır.


a) Özgün Araştırma:

 • Şekil, tablo ve grafik için minimum 600 dpi, fotoğraf ve resim için 300 dpi çözünürlükte
 • 250 – 350 kelime arasında sözcük içeren Türkçe ve İngilizce özet
 • Türkçe ve İngilizce 3- 6 anahtar sözcük

b) Derleme:

 • 1-6 şekil/tablo/fotoğraf/resim/grafik
 • En çok 250 sözcük içeren Türkçe ve İngilizce özetler
 • 3 -6 anahtar sözcük

c) Olgu Sunumu:

 • 250 sözcüğü geçmeyen İngilizce-Türkçe özet
 • 3- 6 anahtar sözcük
 • Ana metin 2000 kelimeyi geçmemelidir.

d) Editöre Mektup:

 • Tıp bilimleri ve sağlık hizmetleri topluluklarına yönelik güncel ilgi alanlarına dair yorumları içerir. 500 kelimeyi geçmemelidir.

NOT: Editöre mektuplarda yazar sayısının 3’ü geçmemesi gerekir. Diğer yazı türlerinde yazar sayısında sınırlama yoktur.


Uyulması Gereken Kurallar


Başlık Sayfası

 • Başlık sayfasında makale başlığı ve yazar bilgisi bulunmalıdır.
 • Araştırma daha önce bir bilimsel toplantıda bildiri (sözlü veya poster) olarak sunulmuş ise; bu bilgi, toplantının adı ve tarihiyle birlikte dipnot olarak mutlaka belirtilmelidir.


Makale başlığı

 • Yazının Türkçe başlığı kısa, açık ve içeriği tam yansıtır olmalıdır.
 • Yabancı dilde başlık Türkçe başlık ile birebir uyuşmalıdır.
 • Ayrıca harf ve boşluklar dahil 40 karakteri geçmeyecek bir kısa başlık da eklenmelidir.


Yazar Bilgisi

 • Her bir yazarın adı-soyadı, bağlı olduğu birim ve görevi açıkça belirtilmelidir.
 • Sorumlu yazarın açık adresi, e-mail adresi bu sayfanın sonunda yer almalı ve yazarlar listesinde belirtildiği şekilde olmalıdır.


Özet

 • Özgün araştırma ve meta-analiz yazılarında, yapılandırılmış özet gereklidir.
 • Bu bölümde; araştırmanın amacı, temel prosedürleri, yöntem ve gereci, temel bulguları ve sonuç başlığı altında, çalışmanın kısa ve açık bir özeti yer almalıdır.
 • Özet bölümünde ilk kullanımda kısaltmalar açık olarak kullanılıp, geri kalan bölümlerde kısaltma olarak kullanılmalıdır. şekil, tablo ve atıf yer almamalıdır.
 • Özetin altında “Anahtar Kelimeler” bulunmalı ve sayıları 3-6 arasında olmalıdır.
 • Ayrıca Türkçe başvurularda mutlaka İngilizce özet (Abstract) yer almalıdır. İngilizce özetin altında da  Keywords bulunmalıdır.
 • Abstract ve Keywords; Türkçe özet ve anahtar kelimeler ile birebir uyumlu olmalıdır.


Ana Metin

 • Ana metin sayfaları, metin çeşidine göre bölümlendirilmelidir.
 • Özgün araştırmalarda amacın belirtildiği giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç
  kısımlarını içermelidir.
 • Olgu sunumu amacın belirtildiği kısa bir girişten sonra detaylı olgu ve tartışmadan oluşmalıdır.
 • Derlemelerde önce kısa bir giriş yapılmalıdır ve ardından derlemenin konusuna uygun oluşturulmuş bölümler bulunmalıdır.
 • Metin türleri ile ilgili sayı kuralları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde olmalıdır.
 • Metinde “Arial” yazı karakteri 11 punto olarak kullanılmalıdır.
 • Satır aralığı 1,5 olarak ayarlanmalıdır.
 • Sayfa numarası sağ alt köşeye eklenmelidir.
 • Metinde verilen ölçümler; uluslararası birimler sistemine uygun olarak verilmelidir.
 • Ölçü birimleri dışında kısaltma kullanılacaksa önce açık şekilde, hemen arkasından kısaltması belirtilmelidir.
 • İlaç isimlerinde jenerik isimler (INN) kullanılmalıdır. Araştırmalarda tescilli markalar kullanıldığında; metodlar bölümündeki jenerik ismin ilk sayısından sonra, markanın adını ve üreticinin adının parantez içinde belirtilmesi gereklidir.


Metin Türü

Metin Türü Ana metin kelime sayısı (maksimum) Anahtar kelime sayısı Özetin kelime sayısı 
Özgün Araştırma Makalesi 3-6 250- 350
Derleme 3-6 En fazla 250
Olgu Sunumu 2000 3-6 En fazla 250 
Editöre Mektup 500

 

Giriş:

Araştırmanın gerekçesini, amacını ortaya koymalıdır. İlgili referanslarla desteklenmeli, bulgu ve sonuç içermemelidir.


Yöntem ve Gereç:

 • Bu bölümde araştırma için kullanılan yöntem/metot açık bir şekilde belirtilmelidir.
 • Çalışmanın niteliğine ve tasarımına göre alt başlıklar halinde bilgi verilebilir (Deneklerin seçimi, çalışma gruplarının tasarımı, deney prosedürü, istatistiksel analiz vb).
 • Özgün araştırma makalelerinde; örneklemin büyüklüğü ve deney gruplarının tasarımı açıklanmalıdır.
 • Kullanılan istatistik analiz yöntemi belirtilmelidir.
 • İstatistiksel anlamlılık değeri olarak “p değeri” verilmelidir.


Bulgular:

 • Çalışmaya ait bulgular sunulmalıdır.
 • Rakamlar, virgülden sonra 2 basamağa kadar verilmelidir.
 • Tablo, resim veya grafik kullanılabilir.


Tartışma:

 • Elde edilen bulguların yorumlanması ve benzer çalışmalarla karşılaştırması şeklinde yazılmalıdır.


Sonuç:

 • Çalışmanın amacı doğrultusunda sonuca bağlanmalı ve varsa öneriler sunulmalıdır.


Tablolar:

 • Tablolara metin içinde geçiş sırasına göre ve ardışık olarak numara verilir.
 • Her tabloya metin içinde atıf yapılmalıdır.
 • Tablonun dipnotunda p değeri belirtilmelidir.
 • Tablo ve grafiklerde verilen bulgular metinde tekrar edilmemelidir.
 • Tablo başlığı tablonun üst kısmına yazılmalıdır.
 • Tablolarda başlıklar kısa ve açıklayıcı olmalıdır.


Şekiller/Fotoğraflar:

 • Makale fotoğraflarının dijital görüntüleri, baskı yayını için uygun bir biçimde sunulmalıdır.
 • Makale yüklendikten sonra fotoğrafların çözünürlüğü kontrol edilmelidir.
 • Şekillerin / fotoğrafların üzerindeki harfler, sayılar ve semboller açıkça görünür olmalıdır.
 • Şekillerin / fotoğrafların başlığı görüntünün alt kısmına yazılmalıdır.


Ölçüm birimleri:

 • Uzunluk, yükseklik, ağırlık ve hacim ölçümleri metrik birimler (metre, kilogram veya litre) veya ondalık katları olarak bildirilmelidir.
 • Sıcaklıklar “santigrat derece” (°C) olmalıdır.


Çıkar Çatışması:

 • Araştırma yapılırken; veri toplanması, sonuçların yorumlanması ve makalenin yazılması aşamalarında herhangi bir çıkar çatışması alanının bulunup bulunmadığı açık bir şekilde belirtilmelidir.
 • Eğer her hangi bir çıkar çatışması bulunmuyorsa;“Çıkar çatışması bulunmamaktadır” şeklinde belirtilmelidir.
 • Çıkar çatışması olması durumunda; yazarlar ile ilişkisinin “Çıkar Çatışması Bildirimi” formunda belirtilmesi gerekmektedir.


Etik Kurul:

 • Özgün araştırma makaleleri; araştırmalar deneysel hayvan araştırmaları kapsamında ise ilgili Hayvan Deneyleri Etik Kurul tarafından, İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar kapsamında ise Klinik Araştırmalar Etik Kurul tarafından onaylanmış olması ve ilgili onaya ait tarih ve sayı numarasının metin içinde yer alması gerekmektedir.
 • Etik kurul onayı; Editörlerden veya Yayın Kurulu yazarlardan istenebilir.


Destek ve Teşekkür:

 • Çalışma herhangi bir kurum tarafından desteklenmişse yazarın isteğiyle belirtilebilir.
 • Ayrıca teşekkür mevcut ise, teşekkür edilecek kişinin izninin ve onayının olup olmaması yazarın sorumluluğundadır.


Referanslar:

 • Referanslar metin içinde geçiş sırasına göre, ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
 • Metin içindeki referanslar; parantez içinde Arap rakamları (1,2,3…) ile belirtilmelidir.
 • Mümkün olduğu kadar ana kaynak referans olarak kullanılmalıdır.
 • Kabul edilen ancak henüz yayımlanmamış makalelere yapılan atıflarda “Baskıda” diye belirtilmelidir.
 • Gönderilen ancak kabul edilmemiş makaleler gelen bilgiler, yazarın yazılı izni alınarak “yayımlanmamış gözlemler” olarak metinde belirtilmelidir.
 • Dergi başlıkları MEDLINE için kullanılan stilde kısaltılmış olmalıdır. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
 • Kaynakların yazım stil ve formatında NLM’s International Committee of Medical JournalEditors (ICMJE) tarafından belirtilen kurallara uyulmalıdır. https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.
 • Görsel ve işitsel medya; CD ROM, DVD veya disk üzerinde materyal ve internetteki materyaller gibi yeni medyanın gelişmesine bağlı artan kaynak çeşitliliği ile ilgili kurallar için, web sayfasındaki güncellemeler takip edilmelidir.
 • Sık kullanılan referans yazım örnekleri aşağıda verilmiştir.


KAYNAK YAZIM ÖRNEKLERİ

1. Dergi makaleleri:

a. Standart dergi makalesi: Örnek: Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002;347(4):284-7. (Eğer yazar sayısı altıdan fazla ise, altı yazar adından sonra yabancı dildeki yayımlar için “et al.” Türkçe yayımlar için “ve ark.”); Örnek: Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1- 2):40-6; Örnek: Cetinkaya Y, Dasdemir S, Gencer M, Bireller ES, Ozkok E, Aydin M, ve ark. DNA repair gene variants in migraine. Genetic Testing and Molecular Biomarkers. 2014;18(8):568-573.

b. Ek sayı olan dergi: Örnek: Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- and long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9; Örnek: Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002;58(12 Suppl 7):S.6-12.

c. Cilt numarası olmayan dergi: Örnek: Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen section analysis in revision total joint arthroplasty. Clin Orthop. 2002;(401):230-8; Örnek: Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction. 2002 :1-6.

 

2. Kitap ve monograflar:

 a. Özel yazar(lar): Örnek: Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical Microbiology. 4th ed. St. Lou is: Mosby; 2002, p.15-20.

 b. Yazar(lar) ve editör(ler): Örnek: Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent Pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001, p. 65-79.

 c. Kitap bölümü: Örnek: Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The Genetic Basis of Human Cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.

 

3. Konferans Bildirileri: Örnek: Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002. Örnek: Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s computational effort statistic for genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic program ming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

 

4. Tezler: Yazar, A. (Yayın Yılı). Tez Adı. Yüksek lisans/Doktora/Sanatta yeterlik tezi, Üniversite Adı, Yer- Örnek: Özbaş, Z. Y. (1991). Acıdophilus’lu Yoğurt Üretim Teknikleri. Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

5. Patentler: Buluş Yapan, A. (Yayın Yılı). Buluş Adı, Ülke Patent No. Yayın Yeri- Örnek: Yayınevi: Kavur, K. H. (2006). Heart flowerpot, U.S. Patent No. D518,755. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

 

6. Elektronik materyaller:

a. İnternette dergi makalesi: Örnek: Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet]. 2002 [cited 2002 Aug 12];102(6);

Digital Object Identifier / dijital cisim belirteci (DOI) numarası olan yayın- Örnek: Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009; 338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752.

b. Elektronik yayımlanmış makale: Örnek: Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Immortalization of yolk sac-derived precursor cells. Blood. 2002 Nov 15;100(10):3828-31. Epub 2002 Jul 5.

 c. İnternette monograf: Örnek: Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [Internet]. Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: https://www.nap.edu/catalog/10149/improving-palliative-care-for-cancer.

 

26 EKİM 2021

Dergimizin 9.sayısı yayında