ISSN: 2687-5349 / E-ISSN: 2687-5411 / YAYIN ARALIĞI: Yılda 4 Sayı / BAŞLANGIÇ: 2019 / YAYINCI: Ersi Abacı Kalfoğlu / http://jms.yeniyuzyil.edu.tr/

Yeni Yüzyıl
Journal of Medical Sciences

Toplam Görüntüleme 272

Değerli meslektaşlarımız, 7. sayımızı sizlerle paylaşırken bir müjde vermek istiyoruz. Dergimiz EuroPub ve ResearchBib olmak üzere iki Uluslararası dizinde taranmaya başlamıştır. Bu kısa sürede gelinen nokta, sizlerin kaliteli yayın katkılarınız sayesinde gerçekleşmiştir. Artık dergimizde yayınlanan yazılar bilimsel değerlerinin yanı sıra akademik yükselme kriterleri için de değer kazanmıştır. Bu sayımız da dolu dolu! Hekimliğin tarihsel gelişimini Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demir Budak, kendine has üslubu ile kaleme aldı. Tıp tarihindeki bu yolculuğa çıkmak çok güzel. Covid-19 etkisi farklı disiplinler tarafından farklı bakış açıları ile değerlendiriliyor. Bunlarla beraber serebral palsi ve doğum, çocuk istismarı, maternal bağlanma, cinsel mitler temelinde tutumlar gibi çok ilginç ve değerli çalışmaları sizler için bir araya getirdik. Bilime katkısı olması dileği ile...

MAKALELER

İlkçağlardan Günümüze Hekimliğin Gelişimi

İnsanlık tarihi kadar eskiye uzanan tıp tarihi ile ilgili ilk bilgilerimizi, yazının icat edildiği dönemlerden çok daha gerilerde, arkeolojik kalıntılar ve mağara çizimlerinden öğreniyoruz. İlkel insan topluluklarından bir bölümüne ait bu bilgiler bize Paleolitik Çağ’ın sonları ile Neolitik Çağ’ın başlarında yaşamış olduklarını gösteriyor.

Yazarlar:

Demir BUDAK

Sayfa No:

6-10

Miadında Doğumda Serebral Palsi’ye Yol Açan İntrapartum Risk Faktörlerine Yaklaşımın Yeniden Değerlendirilmesi

Serebral palsi (SP), hareket ve postür bozuklukları başta olmak üzere, sıklıkla kas-iskelet ve/veya nörolojik bozuklukların da eşlik ettiği bir semptom kompleksidir. Zamanında doğmuş bebeklerde SP insidansı her 1000 canlı doğumda 1.0 ile 1.7 arasında değişmektedir. Türkiye’de açılmış olan tıbbi malpraktis davalarının çoğu (%16,82) kadın hastalıkları ve doğum alanındadır.

Yazarlar:

Elif IŞIK, Selçuk EREZ

Sayfa No:

11-17

2020 Yılına Damgasını Vuran Pandemi: COVID-19’a (SARSCoV-2) Genel Bir Bakış

Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19), SARS-CoV-2 olarak isimlendirilen yeni koronavirüsün etken olduğu, Çin’den yayılan ve tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken bir enfeksiyon hastalığıdır. COVID-19 tüm dünya genelinde neredeyse 219 ülkeye hızla yayılarak pandemi özelliği edinmiştir.

Yazarlar:

Fatma KALAYCI YÜKSEK, Defne GÜMÜŞ

Sayfa No:

18-31

Maternal Bağlanma ve İlişkili Faktörler

Bağlanma, yaşamın ilk dakikalarında başlayan ve sonrasında bireyin hayatı boyunca sürdüreceği sosyal ilişkiler üzerinde büyük etkisi olan bir kavramdır ve bireyin çevresinde kendisi için önemli gördüğü kişilere karşı hissettiği güçlü, duygusal bir bağ olarak tanımlanmaktadır.

Yazarlar:

Merve BAT TONKUŞ, Seda Nur MUSLU

Sayfa No:

32-40

Diamond Princess Kruvaziyer Gemisinde Covid-19 Salgın Yönetiminin Simülasyon Tabanlı İncelenmesi

Amaç: Diamond Princess, Mart 2004’te faaliyete geçmiş Princess Cruises tarafından işletilen İngiltere bayraklı bir yolcu gemisidir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını 3.711 kişinin yolculuk yaptığı bu gemide 2020 yılında ortaya çıkmıştır. 17 güverteli gemi farklı ülkelerden 2.666 yolcu ve 1.045 mürettebat taşımaktadır.

Yazarlar:

Ayberk SÖZEN, Begüm ACAR, Gökdeniz NEŞER

Sayfa No:

41-49

Evaluation of Healthcare Professionals’ Approach to Child Abuse and Neglect

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının çocuk istismarı konusundaki farkındalıklarını araştırmak ve olası sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Ocak - Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul’da üç özel hastanede görevli ve çalışmayı kabul eden 256 sağlık çalışanına 20 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 programında değerlendirilmiştir.

Yazarlar:

Meryem KANAT, Itır ERKAN

Sayfa No:

50-55

Hemşirelik Öğrencilerinin Anne Baba Tutumlarının Cinsel Mitlerle İlişkisi

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik bölümü öğrencilerinin anne baba tutumlarının cinsel mitleri onaylama durumlarıyla ilişkisini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma, İstanbul'daki bir vakıf üniversitesinin Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim görmekte olan 201 hemşirelik öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Cinsel Mitler Ölçeği, Anne Baba Tutumları Ölçeği ile toplanmıştır.

Yazarlar:

Ece ALAGÖZ, Sevcan KARATAŞ

Sayfa No:

56-63
16 TEMMUZ 2021

Dergimizin 8. sayısı yayında