ISSN: 2687-5349 / E-ISSN: 2687-5411 / PERIOD: Quarterly / YEAR OF START: 2019 / PUBLISHER: Ersi Abacı Kalfoğlu / http://jms.yeniyuzyil.edu.tr/

Yeni Yüzyıl
Journal of Medical Sciences

Total Views 42

ARTICLES

The Development of Medicine from Antiquity to the Present

İnsanlık tarihi kadar eskiye uzanan tıp tarihi ile ilgili ilk bilgilerimizi, yazının icat edildiği dönemlerden çok daha gerilerde, arkeolojik kalıntılar ve mağara çizimlerinden öğreniyoruz. İlkel insan topluluklarından bir bölümüne ait bu bilgiler bize Paleolitik Çağ’ın sonları ile Neolitik Çağ’ın başlarında yaşamış olduklarını gösteriyor.

Authors:

Demir BUDAK

Page Number:

6-10

Sağlık Hizmetlerinde Asimetrik Enformasyon Sorunu ve Çözüm Önerileri

Ülkelerin sosyo-ekonomik açıdan kalkınmışlık düzeylerinin en önemli göstergelerinden birisi sağlık hizmetleridir. Teknolojinin hızla değişmesi, artan maliyetler, hastaların artan şikâyetleri ve iyi bakım isteğinin yaygınlaşması sağlık hizmetlerinin daha karmaşık bir yapıya bürünmesine neden olmuştur. Sağlık sektöründe sunulan hizmet tam güvenilirliğe sahip olmalıdır. Fakat sağlık sektörü, doğası gereği belirsizliklerin olduğu bir yapıya sahiptir.

Authors:

Mehmet ÜNAL

Page Number:

6-11

Kardiyovaskuler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Subhipnotik Dozda Propofol Kullanımının Postoperatif Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Kardiyak cerrahide postoperatif bulantı kusma (POBK) sıklığı %45- 50’dir. Kalpdamarcerrahisiyoğunbakımünitesindeekstübasyon aşaması, kalp atım hızında ve kan basıncında değişikliklerin ve ri- tim bozukluklarının görülebileceği kritik dönemdir. Sempatik uya- rı miyokardiyal kontraktiliteyi ve sistemik vasküler resistansı artırır, miyorkardiyal iskemi, aritmi, kanama eğilimi oluşturur. Öğürmek- se parasempatik sistemi aktive ederek bradikardi ve hipotansiyonla sonuçlanabilir.

Authors:

Yaşar Gökhan GÜL - Ali HASPOLAT - Halide OĞUŞ - Tuncer KOÇAK - Ali Şefik KÖPRÜLÜ -

Page Number:

12-21

The Relationship Between the Mutation of Cardiac Potassium- Channel and Early Repolarization and the Importance of the Arrhythmia Marker Tests in this Population

Erken repolarizasyon (ER) elektrokardiyografik (EKG) paterni toplumda nadir değildir. Yıllardır benign kabul edilen bu EKG anormalliği, ani kardiyak ölümler (AKÖ) ile olan ilişkinin ortaya konmasıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Ölümcül aritmi öyküsü ile EKG’de bu paternin birlikte bulunması ER sendromu (ERS) olarak tanımlanır. Hangi ER paterninin malign aritmiler açısın- dan riskli olduğunun anlaşılması için ise birtakım testler klinisye- ne yardımcı olabilir.

Authors:

Emrah ERMİŞ - Çavlan ÇİFTÇİ

Page Number:

22-29

Bir Üniversitede Bulunan Laboratuvarlarda Kullanılan Kimyasal Maddelere Maruziyet Riskinin Değerlendirilmesi

Kimyasal maddeler geçmişten günümüze birçok alanda kulla- nılmıştır. Bu kimyasalların bir kısmı az zararlı bir kısmı da çok zararlıdır. Çalışan sağlığını korumak, iş sağlığı ve güvenliği ve maruziyet azaltma çalışmalarıyla mümkün olmaktadır. Bu çalışmada, bir üniversite labora- tuvarlarında kullanılan kimyasal maddelerin maruziyet riskinin değer- lendirilmesi amaçlanmıştır

Authors:

Derya MORDOĞAN - Elif ŞAHİN

Page Number:

30-40

Babalık Testinde Rapor Serüveni: Bir Olgu Sunumu

Çocuğun soybağının belirlenmesi, bir başka ifadeyle nesep tayini konusu, adli tıbbın en sık karşılaştığı uygulama alanlarından biridir. Bu amaçla bireyler tarafından veya Mahkeme yoluyla talep edilen babalık testlerinde, kişilerden alınan biyolojik örneklerden (kan veya ağız içi sürüntü) DNA analizleri gerçekleştirilir ve STR (Short Tandem Repeats, Kısa Ardışık Tekrarlar) adı verilen bölgeler incelenir, çocuk ve baba adayının STR lokuslarında taşıdıkları özelliklerin benzerliği esas alınarak; biyolojik babalık ilişkisi değerlendirilir.

Authors:

Gavril PETRİDİS - Ş. Şebnem ÖZCAN - Umut Büyük - Sotiri KALFOGLOU

Page Number:

57-61

Hasta Haklarının İhlalinde Sağlık Çalışanları Arasında Eşitsizlik

Sağlık çalışanları, bağımsız olarak veya kamu ya da özel kesim sağlık kuruluşlarında bağımlı olarak çalışmaktadır. Özel kesimde çalışanlar hasta haklarının ihlali halinde, vekâlet veya eser sözleşmesi, vekâletsiz işgörme veya haksız fiil hükümleri çerçevesinde tazminat ödemekle yükümlü olmakta ve ceza sorumluluğu yönünden genel hükümlere tabi bulunmaktadırlar.

Authors:

Prof. Dr. H. Fehim ÜÇIŞIK

Page Number:

6-11

Kronik Travmatik Ensefalopati

Kronik travmatik ensefalopati (KTE), birden fazla kafa travması geçirmiş insanlarda görülen nörodejeneratif bir hastalıktır. Kafaya alınan tek bir travmadan ziyade, tekrar eden son derece kuvvetli darbeler sonucu oluşur. Bu birikimler travmadan çok kısa süre sonra oluşmaya başlasa da hafıza kaybı, demans, konfüzyon, depresyon, davranış problemleri gibi semptomlar ancak birkaç yıl içinde ortaya çıkmaktadır.

Authors:

Mehmet ÜNAL

Page Number:

12-17

Gücün Kötüye Kullanımı Bağlamında Cinsel İstismara Genel Bir Bakış

Cinsel istismar, Dünya’nın her yerinde mekân, mağdurun ve saldırganın mesleği, sosyo-ekonomik ve eğitim durumu, dili, dini, ırkı, ve toplumdaki konumu gibi birçok faktörden bağım- sız olarak meydana gelmektedir. Birçok literatür çalışması cinsel istismarın cinsellikle değil güç ve hiyerarşi ile ilişkili olduğunu vurgulamaktadır.

Authors:

Yasemin SANAL ÖZCAN

Page Number:

18-26
25 APRIL 2021

The April issue of our magazine is published