ISSN: 2687-5349 / E-ISSN: 2687-5411 / PERIOD: Quarterly / YEAR OF START: 2019 / PUBLISHER: Ersi Abacı Kalfoğlu / http://jms.yeniyuzyil.edu.tr/

Yeni Yüzyıl
Journal of Medical Sciences

Total Views 50

Değerli meslektaşlarımız, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde yayın hayatını sürdürecek olan “Yeni Yüzyıl Journal of Medical Sciences” ‘ın 2. sayısını siz değerli okuyuculara paylaşmaktan kıvanç duyuyoruz.

ARTICLES

Sağlığın Bir İnsan Hakkı Olarak Benimsenmesinin Koşulları

Dünya Sağlık Örgütü Anayasası’na göre en yüksek düzeyde ve ulaşılabilir bir sağlık düzeninden yararlanmak her insanın temel hakkıdır; kişiler arasında sağlık hakkından yararlan- mada, ‘ırk, din, siyasal düşünce, ekonomik ve sosyal durum’ nedeniyle ayrımcılık yapılamaz (1).

Authors:

Selçuk EREZ

Page Number:

6-9

Bitkisel Kaynaklı Besin Destek Ürünleri ve İlaçlarla Etkileşimleri

Son yıllarda bitkisel besin destek ürünlerinin kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşmıştır. Bu ürünle- rin güvenirliğinin ve etkinliğinin pazarlama öncesi kontrolü zo- runlu değildir. Bu yüzden içerdikleri etkin bileşenlerin miktarla- rı standart olmayabilir. Genellikle “tamamen doğal” olarak tanı- tılan ve reçetesiz satılan bu ürünlerin ambalajlarında güvenirlik uyarıları yer almamaktadır.

Authors:

Tuba KARAARSLAN - Elif ÖZDEMİR - Sıdıka SUNGUR

Page Number:

10-20

Ejekülat, m-TESE ve Konvansiyonel TESE Spermi Kullanılarak Yapılan ICSI Uygulamalarının Sonuçlarının Karşılaştırılması

Birçok nedeni bulunan infertilitenin erkek kaynaklı nedenleri arasında azospermi olguları yaygın olarak görülmektedir. Azospermi olgularında mikroskobik testiküler sperm ekstraksiyonu (m-TESE) ve konvansiyonel testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE) uygulamalarıyla sperm bulunarak gebelik elde edilebilmektedir. Çalışmamızda farklı sperm kaynakları kullanılarak (ejekülat, m-TESE ve TESE) yapılan ICSI uygulamalarının canlı doğum oranlarına etkisi incelenmiştir.

Authors:

Tuğçe ÇELİK - Meriç KARACAN - Nurten DAYIOĞLU - Tülay İREZ

Page Number:

21-25

Magnesium Deficiency Can Be a Sign for Predisposition to Diabetes

Mesleğe bağlı kanser oluşumu uluslararası anlamda ele alınması gereken bir sağlık sorunudur. Meslek hastalıkları içerisinde kanserin, günümüzde olduğu kadar yakın gelecekte de bir problem olarak süreceği öngörülmektedir.

Authors:

Cenk KIĞ - Ahmet ÖZKAN - Nilsu KALAYCI - Buğrahan ŞİMŞEK - Varol GÜLER - Şeref Kamil BASMACIOĞLU - Gülşen UZ - Ayşegül TOPAL SARIKAYA

Page Number:

32-38

Hematoloji Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin İletişim ve Empati Becerilerinin Değerlendirilmesi

Amaç: Bu araştırma tanımlayıcı tipte olup, hematoloji hemşirelerinin iletişim ve empati becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma Ankara ilinde bulunan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Üniversitesi Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Ankara Üniversitesi Hastanesi’nin hematoloji kliniklerinde yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini toplam 76 hematoloji hemşiresi oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında; hemşireler için sosyo-demografik veri toplama formu, İletişim Becerileri Ölçeği (İBÖ) ve Empatik Beceri Ölçeği (EBÖ) kullanılmıştır.

Authors:

Behice Belkıs ÇALIŞKAN

Page Number:

39-49

High Grade Vulvar Intraepithelial Neoplasia in women under 30-year old: Report of Two Cases

Vulvar intraepitelyal lezyonlar (VIN), vulvanın invazif kansere ilerleyebilen lezyonlarıdır. VIN 3 lezyonları için ortalama görülme yaşı 35.8’tur. Tedavi yöntemi hastanın yaşına, lezyonun boyut ve yaygınlığına ve cerrahi deneyime gore değişmektedir. Imiquimod 5% lik krem vulvar intraepitelyal lezyonların tedavisinde umut verici bir ajandır. İyi tolere edilen, invazif olmayan, hastanın kendi başına uygulayabildiği, ağrı ve kaşıntı bulgularını da hafifletebilen bu ajanın, hayat kalitesi, vücud imajı ve cinsellik üzerine olumsuz etkisi yoktur. Biz burada 26 ve 27 yaşlarında VIN 3 tanısı alan ve lezyonları lokal imiquimod tedavisi ile hızlıca regrese olan iki olguyu sunmayı amaçladık.

Authors:

Behiye Pınar ÇİLESİZ GÖKSEDEF - Onur NUMAN - Emine Dilşad HERKİLOĞLU - Şefik GÖKÇE

Page Number:

50-52

Avülse Daimi Santral Dişin Replantasyonu: Olgu Sunumu

Avülsiyon ; travma sonucu dişin soketinden tamamen çıkması olarak tanımlanır. Avülsiyon yaralanmalarında; diş pulpası, dişeti, periodontal lifler, alveoler kemik ve sement olmak üzere birçok doku beraber etkilenmektedir. Avülsiyon sonucunda replante edilen dişin prognozu birkaç faktöre bağlıdır. Bunlardan en önemlileri dişin ağız dışında kaldığı süre ve saklandığı ortamdır. Avülse olmuş daimi dişin uzun dönem prognozu hala tartışmalı olmakla birlikte, en sık görülen komplikasyonu kök rezorpsiyonudur. Bu olgu sunumunda travmatik yaralanma sonucunda, sağ üst santral dişinin avülse olması nedeniyle 1 saat sonra kliniğimize başvuran 12 yaşındaki erkek hastaya yapılan replantasyon tekniği sunulmuştur.

Authors:

Meltem OĞHAN - Handan AYHAN

Page Number:

53-59
16 JULY 2021

The July issue of our magazine is published