ISSN: 2687-5349 / E-ISSN: 2687-5411 / PERIOD: Quarterly / YEAR OF START: 2019 / PUBLISHER: Ersi Abacı Kalfoğlu / http://jms.yeniyuzyil.edu.tr/

Yeni Yüzyıl
Journal of Medical Sciences

Total Views 55

Değerli meslektaşlarımız, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde yayın hayatını sürdürecek olan “Yeni Yüzyıl Journal of Medical Sciences” ‘ın 3. sayısını siz değerli okuyuculara paylaşmaktan kıvanç duyuyoruz.

ARTICLES

Anadolu’da Kadim Tıptan Bugüne Diş Hekimliği İlaçları

Tarih öncesi çağlardan başlayarak sürekli yerleşim görmüş Anadolu yarımadası, tıp tarihi açısından da faunası ve tıbbi florası ile büyük önem taşır. Ayrıca sürekli göçler alması ve istilalara uğraması nedeniyle oluşan zengin popülasyona ve kültür birikimine sahip olması bir diğer özelliğidir.

Authors:

Prof. Dr. İlter UZEL

Page Number:

6-24

COVİD-19 Hastalığı ve Ev Egzersizlerinin Önemi

Fiziksel inaktivite, dünya çapında önemli bir sağlık problemi haline gelmiştir. Tüm ölümlerde, nedenlerden bağımsız olarak, ölüm riskini en çok arttıran faktörün ‘düşük kondüsyon’ olduğu tespit edilmiştir. Bu makalenin amacı Covid-19 nedeniyle evde daha çok zaman geçirmek zorunda kaldığımız şu günlerde, fiziksel inaktivite nedeniyle vücudumuzun karşı karşıya kalacağı problemelere dikkat çekmek ve okuyucularda egzersizin önemi hakkında farkındalık yaratmaktır.

Authors:

Z. Gizem CANER - Mehmet ÜNAL - Zelal APAYDIN - Arzu DAĞ - Şule OKUR - Enes KARA - Celaleddin BİLDİK

Page Number:

25-33

Dünden Bugüne Psikiyatri Hemşireliği ve Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Sunumunda Yaşanan Etik Sorunlar

Ruh sağlığı bozuk olan bireylerin tedavi edilme şekli bulundukları toplumun bakış açısı ile paralel bir yön göstermiş ve yine toplumdan topluma değişiklik göstermiştir. Psikiyatri alanı da her daim birbiri ile benzerlik göstermeyen etik sorunları içe- risinde barındırarak gelişim göstermeye çalışmış ve bu alanda hizmet veren personellerin görev ve sorumlulukları da ait olduğu dönemle birlikte bir değişim süreci geçirmiştir.

Authors:

Sevcan KARATAŞ

Page Number:

34-38

Aile İçi ve Aile Dışı Cinayet İşlemiş Faillerin Kişilik Yapılarının Karşılaştırılması

Kasten adam öldürme, en eski suçlardan biridir. Bu çalışmada temel amaç, kasten adam öldürme suçunda etkili olabilecek kişilik özellik- lerinin araştırılmasıdır. Suçun işlenmesinde etkili olabilecek kişilik özelliklerinin araştırılması; aynı suçu farklı şekillerde işlemiş olan bu kişilerdeki farklılıklarda hangi kişilik özelliklerinin baskın olduğunu anlama açısından önemlidir.

Authors:

Rakel ROZANT - İrem AKDUMAN - Gökhan ORAL

Page Number:

39-52

Damar İçi Madde Bağımlısı Hastalarda Akla Gelmesi Gereken Bir Olasılık; İnfektif Endokardit

İnfektif endokardit (İE), kardiyak valvlerin ve/veya duvar endokardının patojen mikroorganizmalarca enfeksiyonudur. Yüksek morbidite-mortalite nedeniyle önemini korumaktadır. Bulguların spesifik olmayışı, mikroorganizmaya göre değişken klinik tablo ve eşlik eden komorbiditeler tanıda zorluklara neden olabilir.

Authors:

Yaşar Gökhan GÜL - Ali HASPOLAT - Nurşen TANRIKULU - İlker YILDIRIM - Ali Şefik KÖPRÜLÜ

Page Number:

53-57
16 JULY 2021

The July issue of our magazine is published