ISSN: 2687-5349 / E-ISSN: 2687-5411 / PERIOD: Quarterly / YEAR OF START: 2019 / PUBLISHER: Istanbul Yeni Yuzyil University

Yeni Yüzyıl
Journal of Medical Sciences

Total Views 186

Dergimizin 6. sayısının ilk makalesi sağlıkta asimetrik enfor- masyon konusunu ele almakta, bu durum dolayısı ile çıkan so- runları tartışmaktadır. Sağlık yönetimi alanı başta olmak üzere tüm sağlık sistemini ilgilendiren bu konuyu bize kazandırdığı için Prof. Dr. Mehmet Ünal Hocamıza teşekkürlerimizi suna- rız. Bu sayımızda araştırma makalelerimiz yoğunlukta. Doç. Dr. Ali Şefik Köprülü yönetiminde Dr. Yaşar Gökhan Gül ve arkadaşları kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesindeki uygulamalar ile ilgili verilerini bizlerle paylaştı.

ARTICLES

Sağlık Hizmetlerinde Asimetrik Enformasyon Sorunu ve Çözüm Önerileri

Ülkelerin sosyo-ekonomik açıdan kalkınmışlık düzeylerinin en önemli göstergelerinden birisi sağlık hizmetleridir. Teknolojinin hızla değişmesi, artan maliyetler, hastaların artan şikâyetleri ve iyi bakım isteğinin yaygınlaşması sağlık hizmetlerinin daha karmaşık bir yapıya bürünmesine neden olmuştur. Sağlık sektöründe sunulan hizmet tam güvenilirliğe sahip olmalıdır. Fakat sağlık sektörü, doğası gereği belirsizliklerin olduğu bir yapıya sahiptir.

Authors: Mehmet ÜNAL

Page Number: 6-11

Kardiyovaskuler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Subhipnotik Dozda Propofol Kullanımının Postoperatif Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Kardiyak cerrahide postoperatif bulantı kusma (POBK) sıklığı %45- 50’dir. Kalpdamarcerrahisiyoğunbakımünitesindeekstübasyon aşaması, kalp atım hızında ve kan basıncında değişikliklerin ve ri- tim bozukluklarının görülebileceği kritik dönemdir. Sempatik uya- rı miyokardiyal kontraktiliteyi ve sistemik vasküler resistansı artırır, miyorkardiyal iskemi, aritmi, kanama eğilimi oluşturur. Öğürmek- se parasempatik sistemi aktive ederek bradikardi ve hipotansiyonla sonuçlanabilir.

Authors: Yaşar Gökhan GÜL - Ali HASPOLAT - Halide OĞUŞ - Tuncer KOÇAK - Ali Şefik KÖPRÜLÜ -

Page Number: 12-21

The Relationship Between the Mutation of Cardiac Potassium- Channel and Early Repolarization and the Importance of the Arrhythmia Marker Tests in this Population

Erken repolarizasyon (ER) elektrokardiyografik (EKG) paterni toplumda nadir değildir. Yıllardır benign kabul edilen bu EKG anormalliği, ani kardiyak ölümler (AKÖ) ile olan ilişkinin ortaya konmasıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Ölümcül aritmi öyküsü ile EKG’de bu paternin birlikte bulunması ER sendromu (ERS) olarak tanımlanır. Hangi ER paterninin malign aritmiler açısın- dan riskli olduğunun anlaşılması için ise birtakım testler klinisye- ne yardımcı olabilir.

Authors: Emrah ERMİŞ - Çavlan ÇİFTÇİ

Page Number: 22-29

Bir Üniversitede Bulunan Laboratuvarlarda Kullanılan Kimyasal Maddelere Maruziyet Riskinin Değerlendirilmesi

Kimyasal maddeler geçmişten günümüze birçok alanda kulla- nılmıştır. Bu kimyasalların bir kısmı az zararlı bir kısmı da çok zararlıdır. Çalışan sağlığını korumak, iş sağlığı ve güvenliği ve maruziyet azaltma çalışmalarıyla mümkün olmaktadır. Bu çalışmada, bir üniversite labora- tuvarlarında kullanılan kimyasal maddelerin maruziyet riskinin değer- lendirilmesi amaçlanmıştır

Authors: Derya MORDOĞAN - Elif ŞAHİN

Page Number: 30-40

Babalık Testinde Rapor Serüveni: Bir Olgu Sunumu

Çocuğun soybağının belirlenmesi, bir başka ifadeyle nesep tayini konusu, adli tıbbın en sık karşılaştığı uygulama alanlarından biridir. Bu amaçla bireyler tarafından veya Mahkeme yoluyla talep edilen babalık testlerinde, kişilerden alınan biyolojik örneklerden (kan veya ağız içi sürüntü) DNA analizleri gerçekleştirilir ve STR (Short Tandem Repeats, Kısa Ardışık Tekrarlar) adı verilen bölgeler incelenir, çocuk ve baba adayının STR lokuslarında taşıdıkları özelliklerin benzerliği esas alınarak; biyolojik babalık ilişkisi değerlendirilir.

Authors: Gavril PETRİDİS - Ş. Şebnem ÖZCAN - Umut Büyük - Sotiri KALFOGLOU

Page Number: 57-61

28 APRIL 2023

Volume:4 Issue:2 is published.